Citroen C4: 12V-accu - Storingen verhelpen - Citroen C4 - InstructieboekjeCitroen C4: 12V-accu

Procedure voor het gebruik van een hulpaccu voor het starten van de motor met behulp van startkabels en voor het laden van een lege accu.

12V-accu

Deze sticker hoort bij het Stop & Start-systeem en geeft aan dat er een speciale 12V-loodaccu is gebruikt die alleen losgekoppeld en/of vervangen mag worden door het CITROËNnetwerk of een gekwalificeerde werkplaats. 

Na het monteren van de accu duurt het even voordat het Stop & Startsysteem weer zal werken, hoe lang dit duurt is afhankelijk van klimatologische omstandigheden en de laadtoestand van de accu (kan tot ongeveer 8 uur duren). 

Toegang tot de accu

Toegang tot de accu

De accu bevindt zich onder de motorkap.

Voor toegang tot de (+) klem:

Starten van de motor met een hulpaccu en startkabels

Als de accu van uw auto ontladen is, kan de motor worden gestart met een hulpaccu (externe accu of een accu van een andere auto) en startkabels.

Controleer eerst of de nominale spanning van de hulpaccu 12 V bedraagt en of de capaciteit van de hulpaccu minimaal gelijk is aan die van de ontladen accu.

Start de motor niet door een acculader aan te sluiten.

Koppel de pluspool (+) van de accu niet los terwijl de motor draait. 

Starten van de motor met een hulpaccu en startkabels

Laden met behulp van een acculader

Bij auto's met het Stop & Start-systeem hoeven de accukabels tijdens het opladen niet losgenomen te worden. 

Vóór het loskoppelen van de accukabels

Wacht 2 minuten na het afzetten van het contact.

Sluit de ruiten en de voorportieren voordat u de accukabels loskoppelt.

Laden met behulp van een acculader

Loskoppelen van de pluspool (+)

Weer aansluiten van de pluspool (+)

Forceer de hendel niet bij het omlaagduwen, aangezien de accupoolklem niet kan worden vergrendeld als deze niet correct is geplaatst; herhaal de procedure. 

Resetten na het weer aansluiten

Zet, nadat de accu weer is aangesloten, het contact aan en wacht minimaal één minuut alvorens de motor te starten: de elektronische systemen van de auto worden in die tijd gereset.

U moet zelf de volgende systemen en gegevens resetten (raadpleeg hiervoor de desbetreffende rubrieken):

Controleer of er na het aanzetten van het contact geen foutmeldingen worden weergegeven of waarschuwingslampjes blijven branden.

Mochten er zich na deze handelingen kleine storingen blijven voordoen, raadpleeg dan het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Een aantal functies is niet beschikbaar als de laadtoestand van de accu onvoldoende is. 

Accu's bevatten schadelijke stoffen, zoals zwavelzuur en lood. Accu's moeten volgens de wettelijke voorschriften worden afgevoerd en mogen in geen geval bij het huisvuil terechtkomen.

Lever lege batterijen en accu's in bij een speciaal afvalstoffendepot. 

Het is raadzaam de accu los te koppelen als uw auto langer dan een maand buiten gebruik is. 

Bescherm uw ogen en gezicht voordat u handelingen aan de accu uitvoert.

Voer ingrepen aan de accu uitsluitend uit in een goed geventileerde ruimte, ver van open vuur of vonken veroorzakende bronnen, om elk risico van brand- of explosiegevaar uit te sluiten.

Probeer niet een bevroren accu op te laden: de accu moet eerst worden ontdooid om explosiegevaar uit te sluiten. Als de accu bevroren is geweest, laat deze dan eerst controleren, voordat u hem laat opladen door het CITROËN-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Zij controleren of de inwendige componenten zijn beschadigd en of de behuizing scheuren vertoont, waardoor giftige en corrosie-veroorzakende accuzuren zouden kunnen weglekken.

Keer de polariteiten niet om en gebruik uitluitend een 12-volt accu.

Maak de accupoolklemmen niet los bij draaiende motor.

Laad de accu niet op zonder de accupoolklemmen los te nemen.

Was uw handen als de werkzaamheden beëindigd zijn. 

Het aanduwen om de motor te starten is bij een auto met een automatische transmissie niet toegestaan. 
Zie ook:

Peugeot 308. Handbediende parkeerrem
Aantrekken Trap het rempedaal in en trek de hefboom van de parkeerrem aan om uw auto stil te zetten. Vrijzetten Trap het rempedaal in en trek de hefboom van de parkeerrem iets omhoo ...

Toyota Auris. Gebruik van de radio
Bediening radio Kies AM of FM om naar de radio te luisteren. Voorkeuzetoetsen Toets selecteren modus Een item selecteren of AF/ regiocode/stand TA instellen Aanpassen van frequentie ...

Modellen: