Peugeot 308: 12V-accu - Storingen verhelpen - Peugeot 308 - InstructieboekjePeugeot 308: 12V-accu

Procedure voor het gebruik van een hulpaccu voor het starten van de motor met behulp van startkabels en voor het laden van een lege accu.

Algemeen

12V-loodaccu

Accu's bevatten giftige stoffen zoals zwavelzuur en lood.

Ze moeten worden verwerkt conform de regelgeving en mogen in geen geval met het huishoudelijke afval worden weggegooid.

Breng de gebruikte batterijen en accu's naar een speciaal inzamelpunt.

 

Uitvoeringen met het Stop & Startsysteem zijn voorzien van een speciale 12V-loodaccu.

Deze accu mag uitsluitend worden vervangen door het PEUGEOT-netwerk of door een gekwalificeerde werkplaats.

 

Bescherm uw ogen en gezicht voordat u handelingen aan de accu uitvoert.

Voer ingrepen aan de accu uitsluitend uit in een goed geventileerde ruimte, ver van open vuur of vonken veroorzakende bronnen, om elk risico van brand- of explosiegevaar uit te sluiten.

Was uw handen als de werkzaamheden beëindigd zijn.

 

Het aanduwen om de motor te starten is bij een auto met een automatische transmissie niet toegestaan.

 

Voordat u werkzaamheden uitvoert Zet de auto stil, trek de parkeerrem aan, zet de versnellingsbak in de neutraalstand en zet vervolgens het contact af.

Controleer of alle elektrische functies van de auto zijn uitgeschakeld.

Toegang tot de accu

Toegang tot de accu 

De accu bevindt zich in de motorruimte.

Toegang tot de accu:

De minpool (-) van de accu is niet bereikbaar, daarom is er een afzonderlijk massapunt aangebracht op de motorsteun.

Starten van de motor met een hulpaccu en startkabels

Als de accu van uw auto ontladen is, kan de motor worden gestart met een hulpaccu (externe accu of een accu van een andere auto) en startkabels of een startbooster.

Start de motor nooit door een acculader aan te sluiten.

Gebruik nooit een startbooster van 24 V of hoger.

Controleer eerst of de nominale spanning van de hulpaccu 12 V bedraagt en of de capaciteit van de hulpaccu minimaal gelijk is aan die van de ontladen accu.

De twee auto's mogen elkaar niet raken.

Schakel alle stroomverbruikers (autoradio, ruitenwissers, verlichting enz.) van beide auto's uit.

Zorg ervoor dat de startkabels zich niet in de buurt van bewegende delen van de motor (ventilateur, riem enz.) bevinden.

Koppel de pluspool (+) van de accu niet los terwijl de motor draait.

Starten van de motor met een hulpaccu en startkabels 

Als de motor niet direct start, zet dan het contact af en wacht even alvorens een nieuwe poging te doen.

Een aantal functies, waaronder het Stop & Start-systeem, is niet beschikbaar als de laadtoestand van de accu onvoldoende is.

12V-accu opladen met een acculader

Voor een optimale levensduur van de accu is het noodzakelijk om het laadniveau van de accu op een voldoende peil te houden.

In sommige gevallen kan het dan ook nodig zijn om de accu op te laden:

Raadpleeg het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats.

Als u zelf de accu van uw auto gaat opladen, gebruik dan uitsluitend een lader die geschikt is voor loodaccu's en die een nominale spanning van 12 V heeft.

 

Als deze sticker is aangebracht, mag uitsluitend een 12V-lader worden gebruikt. Anders kan de elektrische uitrusting van het Stop & Start-systeem ernstig beschadigd raken.

 

Volg de door de fabrikant van de lader geleverde instructies.

Sluit de kabels nooit aan op de verkeerde polen.

 

De accu hoeft niet te worden losgekoppeld.

12V-accu opladen met een acculader 

Probeer niet een bevroren accu op te laden. Risico van explosie! Als de accu bevroren is geweest, laat deze dan door het PEUGEOT-netwerk of door een gekwalificeerde werkplaats controleren op beschadigingen van de inwendige delen en op scheuren in de behuizing (kans op lekkage van giftig en corrosief zuur).

Loskoppelen van de accu

Als u de auto gedurende langere tijd niet gaat gebruiken, koppel dan de 12V-accu los. Op deze manier blijft het laadniveau van de accu voldoende om de motor weer te starten.

Doe het volgende voordat u de accu loskoppelt:

U hoeft slechts de klem van de pluspool (+) los te nemen.

Forceer de hendel niet bij het omlaagduwen, aangezien de accupoolklem niet kan worden vergrendeld als deze niet correct is geplaatst; herhaal de procedure.

Aansluiting met snelkoppeling

Aansluiting met snelkoppeling 

Loskoppelen van de pluspool (+)

Weer aansluiten van de pluspool (+)

Na het weer aansluiten van de accu

Zet het contact aan en wacht 1 minuut alvorens de motor te starten, zodat de elektronische systemen geïnitialiseerd kunnen worden.

Raadpleeg het PEUGEOT-netwerk of een gekwalificeerde werkplaats als er zich na deze handeling toch nog problemen voordoen.

Raadpleeg de desbetreffende rubriek voor het zelf opnieuw initialiseren van de elektronische systemen (afhankelijk van de uitvoering):

Tijdens de rit die volgt op het de eerste keer starten van de motor, werkt het Stop & Start-systeem mogelijk niet.

In dat geval werkt de functie pas weer als de auto gedurende een bepaalde periode, die afhankelijk is van de omgevingstemperatuur en de laadtoestand van de accu (maximaal 8 uur), niet is gebruikt.

Zie ook:

KIA Cee'd. Werking van het systeem (wegrijmodus)
De modus wegrijden werkt in onderstaande situatie: Zolang na het voor de eerste keer starten van de motor de rijsnelheid lager is dan 5 km/h. Nadat met het Smart Parking Assist-systeem de fi ...

Ford Focus. Instrumentenpaneel
Meters Instrumentenpaneel Toerenteller. Informatiedisplay. Snelheidsmeter. Brandstofmeter. Indicator versnellingshendelstand automatische transmissie. ...

Modellen: