Ford Focus: Informatie eCall-gebruiker - Bijlagen - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Informatie eCall-gebruiker

Ford Focus / Ford Focus - Instructieboekje / Bijlagen / Informatie eCall-gebruiker

Informatie voor gebruikers van eCall volgens Richtlijn (EU) 2017/78, Bijlage I, Deel 3

1 BESCHRIJVING VAN HET ECALL-BOORDSYSTEEM

1,1, Overzicht van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem en de werking en functies ervan: Zie eCall.
1,2, De op de 112-dienst gebaseerde eCall-dienst is een openbare dienst van algemeen belang die gratis toegankelijk is.
1,3, Het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem wordt automatisch geactiveerd. Bij een ernstig ongeval wordt het automatisch geactiveerd door middel van sensoren in het voertuig. Het wordt ook automatisch geactiveerd wanneer het voertuig is uitgerust met een TPS-systeem dat niet functioneert bij een ernstig ongeval.
1,4, Het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem kan indien nodig ook handmatig worden geactiveerd. Instructies voor handmatige activering van het systeem: Zie eCall.
1,5, Bij een kritieke systeemstoring waardoor het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem niet werkt, krijgen de inzittenden van het voertuig de volgende waarschuwing: Zie eCall.

2 INFORMATIE OVER GEGEVENSVERWERKING

2,1, Elke verwerking van persoonsgegevens door het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem is in overeenstemming met de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens als bedoeld in de Richtlijnen 95/46/EG(1) en 2002/58/EG(2) van het Europees Parlement en de Raad, en gaat meer bepaald uit van de noodzaak om de vitale belangen van de betrokkenen te beschermen in de zin van artikel7, onderd), van Richtlijn 95/46/EG(3).
2,2, De verwerking van deze gegevens is strikt beperkt tot het afhandelen van noodoproepen via eCall naar het gemeenschappelijke Europese noodnummer 112.
2,3, Type gegevens en de ontvangers daarvan
2,3,1, Het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem mag uitsluitend de volgende gegevens verzamelen en verwerken:
  • voertuigidentificatienummer
  • type voertuig (personenauto of licht bedrijfsvoertuig)
  • type opslag voertuigaandrijving (benzine/diesel/aardgas/LPG/elektrisch/waterstof)
  • de laatste drie locaties van het voertuig en de rijrichting van het voertuig
  • logbestand van de automatische activering van het systeem en de tijdstempel
  • aanvullende gegevens (indien van toepassing):
2,3,2, De ontvangers van de door het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem verwerkte gegevens zijn de alarmcentrales (PSAP's) die door de respectieve openbare instanties van het land op het grondgebied waarvan zij zijn gevestigd, zijn aangewezen om in eerste instantie de eCall-noodoproepen naar het gemeenschappelijke Europese noodnummer 112 te ontvangen en af te handelen. Eventuele aanvullende informatie: -
2,4, Voorzieningen van de gegevensverwerking
2,4,1, Het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem is zodanig opgezet dat de gegevens uit het systeemgeheugen buiten het systeem niet toegankelijk zijn vóór de activering van eCall. Eventuele aanvullende opmerkingen: -
2,4,2, Het op 112 gebaseerde eCall-boordsysteem is zodanig opgezet dat het in zijn normale werkingsstand niet traceerbaar is en niet permanent wordt gevolgd. Eventuele aanvullende opmerkingen: -
2,4,3, Het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem is zodanig opgezet dat de gegevens in het interne geheugen van het systeem automatisch en continu worden verwijderd.
2,4,3,1, De locatiegegevens van het voertuig in het interne geheugen van het systeem worden voortdurend overschreven en voor de normale werking van het systeem moeten maximaal de laatste drie locaties van het voertuig worden bewaard.
2,4,3,2, Het logbestand van de activiteitengegevens in het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem wordt niet langer bewaard dan nodig is voor het afhandelen van de eCall-noodoproep, en in ieder geval niet langer dan 13 uur vanaf het moment waarop de eCall-noodoproep werd gelanceerd. Eventuele aanvullende opmerkingen: -
2,5, Specifieke voorwaarden waaronder degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt hun rechten kunnen doen gelden
2,5,1, Degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt (de eigenaar van het voertuig) heeft recht op toegang tot deze gegevens en kan in voorkomend geval verzoeken om de rectificatie, uitwissing of afscherming van de hem of haar betreffende gegevens waarvan de verwerking niet overeenstemt met de bepalingen van Richtlijn 95/46/EG. Eventuele derden aan wie de gegevens zijn verstrekt, moeten op de hoogte worden gesteld van elke rectificatie, uitwissing of afscherming die is uitgevoerd overeenkomstig die richtlijn, tenzij zulks onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost.
2,5,2, Degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt, heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming indien hij van oordeel is dat zijn of haar rechten zijn geschonden als gevolg van de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.
2,5,3, Contact opnemen met de dienst die verantwoordelijk is voor de verwerking van verzoeken om toegang (indien van toepassing): neem contact op met de medewerker voor gegevensbescherming van uw lokale openbare antwoordpunt voor bescherming.
(1) Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L281 van 23.11.1995, blz.31).
(2) Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie) (PB L201 van 31.7.2002, blz.37).
(3) Richtlijn 95/46/EG wordt vervangen door Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L119 van 4.5.2016, blz.1). De verordening is van toepassing met ingang van 25mei 2018.

3 INFORMATIE OVER EVENTUELE DOOR DERDEN GELEVERDE DIENSTEN EN DIENSTEN MET TOEGEVOEGDE WAARDE

3,1, Beschrijving van de werking en de functies van het TPS-systeem/dienst met toegevoegde waarde: uw voertuig is wellicht uitgerust met een modem waarmee noodoproepen (eCall), automatische software-updates en andere diensten mogelijk zijn. Zie de informatie in dit instructieboekje of in de FordPass-app voor een beschrijving van deze diensten. Wij bieden een op de 112-dienst gebaseerd eCall-boordsysteem en wij bieden geen TPS eCall-systeem.
3,2, Bij elke verwerking van persoonsgegevens via het TPS-systeem of een andere dienst met toegevoegde waarde moet de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens in Richtlijn 95/46/EG en Richtlijn 2002/58/EG in acht worden genomen.
3,2,1, De juridische basis voor het gebruik van het TPS-systeem en/of diensten die toegevoegde waarde bieden en voor de verwerking van gegevens via deze systemen/diensten: voor informatie over de juridische basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens via diensten die toegevoegde waarde bieden leest u de informatie over de privacy van gegevens voor alle diensten waarop u zich abonneert. Deze informatie over privacy is te vinden in de FordPass-app of op de lokale website van Ford.
3,3, Het TPS-systeem en/of de andere diensten met toegevoegde waarde mogen persoonsgegevens alleen verwerken op basis van de uitdrukkelijke toestemming van degene wiens persoonsgegevens worden verwerkt (de eigenaar of eigenaars van het voertuig).
3,4, Specifieke voorwaarden voor de gegevensverwerking via het TPS-systeem en/of andere diensten met toegevoegde waarde, met inbegrip van alle aanvullende informatie die nodig is voor de traceerbaarheid, het volgen en de verwerking van persoonsgegevens: zie de informatie over privacy in de FordPass-app of op de lokale website van Ford.
3,5, De eigenaar van een voertuig met een TPS-eCall-systeem en/of andere diensten met toegevoegde waarde dan het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem heeft het recht te kiezen voor gebruikmaking van het op de 112-dienst gebaseerde eCall-boordsysteem in plaats van het TPS- eCall-systeem en de andere diensten met toegevoegde waarde.
3,5,1, Contactgegevens voor de verwerking van verzoeken om het TPS eCall-systeem uit te schakelen: u kunt alle diensten die toegevoegde waarde bieden laten uitschakelen behalve eCall. Voor meer informatie over het uitschakelen van alle services die meerwaarde bieden behalve eCall, kunt u zoeken in Ask Ford op de lokale website van Ford of via e-mail contact opnemen met het Customer Relations Centre via de FordPass-app of met het e-mailadres op de lokale website van Ford.
Zie ook:

Toyota Auris. Waarschuwingslampjes en controlelampjes
De waarschuwingslampjes en controlelampjes op het instrumentenpaneel en middenpaneel informeren de bestuurder over de status van de diverse systemen in de auto. Om de functie van alle lampjes uit ...

Ford Focus. Reinigen van binnenzijde auto
N.B.: Mors niet met luchtverfrissers en handzeep op bekledingsoppervlakken van het interieur. Wrijf gemorste vloeistof onmiddellijk weg. Schade valt mogelijk niet onder de voertuiggar ...

Modellen: