Ford Focus: Verklaring radiofrequentie - Licentieovereenkomst eindgebruiker - Bijlagen - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Verklaring radiofrequentie

FCC ID: ACJ-SYNCG3-L

IC: 216B-SYNCG3-L

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften en aan RSS-210 van Industry Canada. Bediening is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

(1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en

(2) dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren (inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenste bediening).

WAARSCHUWING

Het uitvoeren van wijzigingen of modificaties aan het apparaat zonder nadrukkelijke toestemming van de verantwoordelijke partij kan leiden tot vervallen van het recht op bediening van het apparaat. De term "IC:" vóór het radiocertificatienummer duidt alleen aan dat er aan de technische specificaties van Industry Canada is voldaan.

De antenne die voor deze zender wordt gebruikt, mag zich niet in de buurt van een andere antenne of zender bevinden of hier tegelijkertijd mee werken.

Grondgebied van Taiwan

Opmerking: overeenkomstig de aanpak voor het beheer van motoren met straling door radiogolven met laag vermogen:

Artikel 12: Voor goedgekeurde en gecertificeerde motormodellen met straling met laag vermogen mogen bedrijven, ondernemingen of gebruikers de frequentie niet wijzigen, het vermogen niet verhogen en de eigenschappen en functies van het oorspronkelijke ontwerp niet wijzigen zonder toestemming.

Artikel 14: Het gebruik van motoren met radiofrequentie met laag vermogen mag de veiligheid in de luchtvaart niet beïnvloeden en mag wettelijke telecommunicatie niet hinderen. Indien interferentie wordt gedetecteerd, moet het gebruik van het apparaat onmiddellijk worden stopgezet en mag het gebruik slechts worden hervat nadat u zich ervan hebt vergewist dat er geen interferentie meer is. Voor de wettelijke telecommunicatie en draadloze telecommunicatie van de telecomoperator moet de motor met radiofrequentie met laag vermogen in staat zijn de wettelijke limieten van interferentie voor telecommunicatie, industriële, wetenschappelijke en radiogolfapparatuur tolereren.

SUNA TRAFFIC CHANNEL - VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

Door het SUNA Traffic Channel, SUNA Predictive of andere inhoud of materiaal geleverd door Intelematics (samen Producten en/of Services van SUNA) te activeren, te gebruiken en/of te openen, moet u bepaalde voorwaarden en bepalingen accepteren. Hieronder staat een korte samenvatting van de voorwaarden en bepalingen die voor u van toepassing zijn. Om alle voorwaarden en bepalingen te zien die van toepassing zijn op uw gebruik van

Producten en/of Services van SUNA, gaat u naar:

Website
www.sunatraffic.com.au/termsandconditions/

1. Acceptatie

Als u Producten en/of Services van SUNA gebruikt, wordt u geacht de voorwaarden en bepalingen te hebben geaccepteerd en ermee akkoord te zijn gegaan deze na te leven. Deze voorwaarden en bepalingen zijn te vinden op:

Website
www.sunatraffic.com.au/termsandconditions/

2. Intellectueel eigendom

Producten en/of Services van SUNA zijn voor persoonlijk gebruik. U mag de inhoud niet opnemen of doorsturen, noch mag u de inhoud gebruiken samen met enige andere service of apparaat voor verkeersinformatie of routegeleiding die niet is goedgekeurd door Intelematics. U verwerft geen enkel recht van eigendom van enige Intellectuele Eigendomsrechten (inclusief auteursrechten) betreffende de gegevens die worden gebruikt om Producten en/of Services van SUNA te leveren.

3. Correct gebruik

Producten en/of Services van SUNA zijn bedoeld als hulpmiddel voor persoonlijke opvolging en reisplanning, en bieden niet in elke situatie uitgebreide of accurate informatie. Soms kunt u extra vertragingen ervaren als gevolg van het gebruik van Producten en/of Services van SUNA. U erkent dat deze niet is bedoeld, of geschikt is, voor gebruik in toepassingen waarbij de aankomsttijd of de rijinstructies een invloed kunnen hebben op de veiligheid van personen of uzelf.

4. Gebruik van Producten en Services van SUNA tijdens het rijden

U, en andere geautoriseerde bestuurders van het voertuig waarin Producten en/of Services van SUNA beschikbaar of geïnstalleerd en actief zijn, blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van alle relevante wetten en voorschriften voor veilig rijden. U gaat er in het bijzonder mee akkoord Producten en/of Services van SUNA alleen actief te bedienen wanneer het Voertuig volledig stilstaat en dat op een veilige manier kan worden uitgevoerd.

5. Continuïteit van de service en ontvangst van het SUNA Traffic Channel

We leveren alle redelijkerwijs mogelijke inspanningen om het SUNA Traffic Channel 24 uur per dag, 365 dagen per jaar aan te bieden. Het SUNA Traffic Channel kan soms niet beschikbaar zijn om technische redenen of voor gepland onderhoud. We proberen onderhoud uit te voeren op tijdstippen waarop er weinig verkeer is. We behouden ons het recht voor Producten en/of Services van SUNA te allen tijde in te trekken.

We kunnen ook geen ononderbroken ontvangst van het RDS-TMC-signaal van het SUNA Traffic Channel op een specifieke locatie garanderen.

6. Beperking van aansprakelijkheid

Intelematics (of diens leveranciers of de fabrikant van uw apparaat (de "Leveranciers") ) zal niet aansprakelijk zijn ten aanzien van u of enige derde partij voor enige schade, directe, indirecte, incidentele, gevolgschade of andere schade als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van Producten en/of Services van SUNA, zelfs als Intelematics of een Leverancier op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. U erkent ook dat noch Intelematics, noch enige andere Leverancier garandeert of garanties biedt met betrekking tot de beschikbaarheid, accuraatheid of volledigheid van Producten en/of Services van SUNA, en in zoverre als bij wet is toegestaan, sluit zowel Intelematics als elke Leverancier enige garanties uit die anderszins geïmpliceerd zouden kunnen worden door enige lokale of federale wetgeving met betrekking tot Producten en/of Services van SUNA.

7. Opmerking

Deze handleiding is met veel zorg voorbereid. Voortdurende productontwikkeling kan betekenen dat sommige informatie niet helemaal actueel is. De informatie in dit document kan zonder enige kennisgeving worden gewijzigd.

Conformiteitsverklaring

Uw voertuig kan onderdelen bevatten die radiogolven uitzenden en ontvangen en als dusdanig onderworpen zijn aan de Europese richtlijn 2014/53/EU.

Onze leveranciers hebben verklaard dat hun onderdelen conform de Europese richtlijn 2014/53/EU zijn.Ga naar www.wirelessconformity.ford.com voor de volledige tekst van de verklaring.

Zie ook:

KIA Cee'd. Mijn muziek-modus
Basisfunctiescherm (1) Mode (functie) Geeft de huidige functie weer die wordt gebruikt (2) Functies Van Repeat/Random/Scan, geeft de huidige functie weer (3) File Index (bestandsindex) Gee ...

Ford Focus. Aanbeveling nieuwe onderdelen
We hebben uw auto gebouwd volgens de hoogste normen met gebruik van hoogwaardige onderdelen.We raden het gebruik van originele Ford en Motorcraft onderdelen aan wanneer er gepland onderhoud of ...

Modellen: