Ford Focus: Alleen persoonlijk gebruik - Licentieovereenkomst eindgebruiker - Bijlagen - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Alleen persoonlijk gebruik

U gaat ermee akkoord dat u deze Gegevens in combinatie met [naam van toepassing van de Klant invoegen] alleen gebruikt voor eigen, niet-zakelijke doeleinden waarvoor u een licentie hebt en niet voor dienstenbureaus, timesharing of andere soortgelijke doeleinden. Dientengevolge, maar onderhevig aan de beperkingen zoals deze in de volgende paragrafen worden uiteengezet, mag u deze Gegevens uitsluitend kopiëren voor zover dat nodig is voor uw eigen gebruik om ze (i) te bekijken en (ii) op te slaan, op voorwaarde dat u geen weergegeven copyrightinformatie verwijdert en de Gegevens op geen enkele wijze aanpast. U gaat akkoord met het niet anderszins reproduceren, kopiëren, modificeren, decompileren, demonteren of reconstrueren van enig gedeelte van deze Gegevens en u mag deze niet overdragen of verdelen in elke vorm of voor elk doel dan ook, behalve voor zover toegestaan door dwingend recht.

Beperkingen

Behalve indien u specifiek een licentie hebt gekregen van NAV2, en zonder beperking van de voorgaande paragraaf, mag u (a) deze Gegevens niet gebruiken met producten, systemen of toepassingen die zijn geïnstalleerd of anderszins verbonden met of in communicatie staan met voertuigen die in staat zijn tot voertuignavigatie, positionering, dispatch, routegeleiding in realtime, wagenparkbeheer of soortgelijke toepassingen; of (b) niet met of in communicatie staan met, inclusief zonder beperking, mobiele telefoons, palmtops en draagbare computers, piepers en PDA's. U gaat ermee akkoord om te stoppen met het gebruik van deze Gegevens indien u niet voldoet aan deze bepalingen en voorwaarden.

Beperkte garantie

NAV2 garandeert dat (a) de Gegevens in hoofdzaak zullen functioneren conform de begeleidende geschreven materialen gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de ontvangstdatum en dat (b) eventuele ondersteuningsdiensten die door NAV2 worden geboden, wezenlijk overeen zullen stemmen met de geldende geschreven materialen die door NAV2 aan u worden verstrekt en dat de ondersteuningstechnici van NAV2 inspanningen zullen leveren om eventuele problemen te verhelpen voor zover deze inspanningen economisch redelijk genoemd kunnen worden.

Herstelwerkzaamheden voor klanten

De volledige aansprakelijkheid van NAV2 en diens leveranciers en uw enige oplossingsmogelijkheid voor herstel is, naar eigen inzicht van NAV2 te bepalen, ofwel (a) een retourbetaling van de betaalde prijs, mits er een prijs is betaald, of (b) reparatie of vervanging van de Gegevens die niet voldoen aan de Beperkte garantie van NAV2 en die worden geretourneerd aan NAV2 met een kopie van uw ontvangst. De Beperkte garantie is ongeldig indien de Gegevens defect zijn door een ongeluk, misbruik of verkeerd gebruik. Voor alle vervangende Gegevens geldt een garantie gedurende de resterende periode van de oorspronkelijke garantieperiode of dertig (30) dagen; in dit geval geldt de periode die nog het langst duurt. Geen van deze oplossingen of andere diensten voor productondersteuning die worden aangeboden door NAV2, zijn beschikbaar zonder bewijs van aankoop van een erkende internationale bron.

Geen andere garantie:

BEHALVE VOOR DE BEPERKTE GARANTIE DIE HIERBOVEN IS UITEENGEZET EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, WIJZEN NAV2 EN DIENS LICENTIEHOUDERS (INCLUSIEF HUN LICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS) ELKE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN KWALITEIT, PRESTATIES, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM OF NIET-INBREUK AF. Bepaalde garantie-uitsluitingen zijn niet toegestaan volgens toepasselijke wetgeving, de bovenstaande uitsluiting geldt in geval van tegenstrijdige wetgeving daarom mogelijk niet voor u.

Beperkte aansprakelijkheid:

VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, ZULLEN NAV2 EN DIENS LICENTIEHOUDERS (INCLUSIEF HUN LICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS) NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD DOOR U VOOR ELKE EIS, VORDERING OF ACTIE, ONGEACHT DE AARD VAN DE OORZAAK VAN DE EIS, VORDERING OF ACTIE, WAARBIJ VERLIES, VERWONDINGEN OF SCHADE, DIRECT OF INDIRECT, WORDT BEWEERD ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF HET BEZIT VAN DE INFORMATIE, NOCH VOOR ENIG VERLIES VAN WINSTEN, ZAKEN, OVEREENKOMSTEN OF BESPARINGEN, OF ENIGE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DEZE INFORMATIE, ENIG DEFECT IN DEZE INFORMATIE, OF EEN INBREUK OP DEZE ALGEMENE BEPALINGEN, IN EEN ACTIE ONDER OVEREENKOMST OF ONRECHTMATIGE DAAD OF OP BASIS VAN EEN GARANTIE, ZELFS ALS NAV2 OF DIENS LICENTIEHOUDERS WERDEN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN NAV2 OF DIENS LEVERANCIERS VOLGENS DEZE OVEREENKOMST DE BETAALDE PRIJS OVERSCHRIJDEN. Bepaalde aansprakelijkheidsuitsluitingen zijn niet toegestaan volgens toepasselijke wetgeving, de bovenstaande uitsluiting geldt in geval van tegenstrijdige wetgeving daarom mogelijk niet voor u.

Exportregeling

U gaat ermee akkoord geen enkel deel van de Gegevens die aan u zijn verstrekt, of een direct product daarvan ergens vandaan te exporteren, behalve in overeenstemming met, en met alle vereiste licenties en goedkeuringen onder, toepasselijke exportwetgeving, -regels en -regelgeving.

Bescherming van intellectuele eigendom

De Gegevens zijn eigendom van NAV2 of diens leveranciers en worden beschermd door toepasselijke auteursrechten en andere wetten en verdragen inzake intellectueel eigendom. De Gegevens worden uitsluitend verstrekt op basis van een licentie voor gebruik, niet voor verkoop.

Volledige overeenkomst

Deze algemene bepalingen vormen de volledige overeenkomst tussen NAV2 (en diens licentiehouders, inclusief hun licentiehouders en leveranciers) en uzelf met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst, en heeft in zijn geheel voorrang op alle schriftelijke of mondelinge overeenkomsten die er zouden bestaan tussen ons met betrekking tot het onderwerp.

Geldende wetgeving.

De bovenstaande algemene bepalingen worden bepaald door de wetten van de Volksrepubliek China, zonder aanleiding te geven tot (i) de bepalingen voor conflictregels, of (ii) de Conventie van de Verenigde Naties voor Contracten voor de internationale verkoop van goederen, die expliciet is uitgesloten. Elk geschil dat ontstaat door of in verband met de Gegevens die u volgens deze overeenkomst worden verstrekt, zal ter arbitrage worden voorgelegd aan de Shanghai International Economic and Trade Arbitration Commission.

Gracenote Copyright

Cd- en muziekgerelateerde gegevens van Gracenote, Inc., copyright`

2000-2007 Gracenote. Gracenote Software, copyright ` 2000-2007 Gracenote. Dit product en deze service kunnen over een of meer van de volgende V.S. octrooien 5,987,525; 6,061,680; 6,154,773; 6,161,132; 6,230,192; 6,230,207; 6.240,459; 6,330,593 en andere uitgegeven of uitstaande octrooien beschikken. Sommige diensten verstrekt onder licentie van Open Globe, Inc. voor V.S. octrooi 6,304,523.

Gracenote en CDDB zijn geregistreerde handelsmerken van Gracenote. Het Gracenote logo en logotype, en het "Powered by Gracenote" logo zijn handelsmerken van Gracenote.

Gracenote Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA)

Dit apparaat bevat software van Gracenote, Inc., 2000 Powell Street Emeryville, California 94608 ("Gracenote").

Met de software van Gracenote (de "Gracenote Software") kan dit apparaat een identificatie van cd en muziekbestanden uitvoeren en muziekgerelateerde informatie verkrijgen, met inbegrip van naam, artiest, nummer en titelinformatie ("Gracenote Gegevens"), van online servers ("Gracenote Servers"), en andere functies vervullen. U mag Gracenote Gegevens uitsluitend gebruiken met behulp van de beoogde functies voor Eindgebruikers van dit apparaat. Dit apparaat bevat mogelijk inhoud die behoort tot de aanbieders van Gracenote. Indien dit het geval is, gelden alle hierin uiteengezette beperkingen met betrekking tot Gracenote Gegevens ook voor dergelijke inhoud, en hebben dergelijke inhoudaanbieders het recht op alle hierin uiteengezette voordelen en beveiligingen beschikbaar voor Gracenote. U gaat ermee akkoord dat u de inhoud van Gracenote ("Gracenote Inhoud"), Gracenote Gegevens, de Gracenote Software en Gracenote Servers uitsluitend gebruikt voor uw eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U gaat ermee akkoord geen Gracenote Inhoud, Gracenote Software of Gracenote Gegevens (behalve in een Tag die is gekoppeld aan een muziekbestand) toe te wijzen, te kopiëren, over te dragen of te verzenden naar derden. U GAAT ERMEE AKKOORD GEEN GRACENOTE INHOUD, GRACENOTE GEGEVENS, DE GRACENOTE SOFTWARE, OF GRACENOTE SERVERS TE GEBRUIKEN OF EXPLOITEREN, BEHALVE ZOALS HIERIN UITDRUKKELIJK IS TOEGESTAAN.

U gaat ermee akkoord dat uw niet-exclusieve licenties voor het gebruik van Gracenote Inhoud, Gracenote Gegevens, de Gracenote Software en Gracenote Servers worden beëindigd als u deze beperkingen schendt. U gaat ermee akkoord dat indien uw licenties beëindigd worden, u alle gebruik van Gracenote Inhoud, Gracenote Gegevens, de Gracenote Software en Gracenote Servers staakt.

Gracenote behoudt alle rechten voor in respectievelijk Gracenote Gegevens, de Gracenote Software, en de Gracenote Servers en Gracenote Inhoud, met inbegrip van alle eigendomsrechten. Onder geen beding is Gracenote aansprakelijk voor betalingen aan u voor informatie die u verstrekt, met inbegrip van auteursrechtelijk beschermd materiaal of muziekbestandinformatie. U gaat ermee akkoord dat Gracenote haar betreffende rechten, gezamenlijk of afzonderlijk, onder deze overeenkomst rechtstreeks in de naam van elk bedrijf tegen u kan afdwingen.

Gracenote gebruikt een unieke ID voor het bijhouden van vragen voor statistische doeleinden. Het doel van een willekeurig toegewezen numerieke ID is om Gracenote het aantal vragen te laten tellen zonder iets te weten over wie u bent. Zie de website www.gracenote.com voor meer informatie en het Gracenote Privacybeleid.

DE GRACENOTE SOFTWARE, ELK ITEM VAN GRACENOTE GEGEVENS EN DE GRACENOTE INHOUD WORDEN "AS IS" (ZOALS VERSTREKT) AAN U IN LICENTIE GEGEVEN. GRACENOTE GEEFT OOK GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID GRACENOTE GEGEVENS VAN DE GRACENOTE SERVERS OF GRACENOTE INHOUD. GRACENOTE, COLLECTIEF EN AFZONDERLIJK, BEHOUDT HET RECHT VOOR GEGEVENS EN/OF INHOUD VAN DE BETREFFENDE SERVERS VAN DE BEDRIJVEN TE VERWIJDEREN OF, IN HET GEVAL VAN GRACENOTE, GEGEVENSCATEGORIEËN TE WIJZIGEN OM REDENEN DIE GRACENOTE VOLDOENDE ACHT. ER WORDT GEEN GARANTIE GEGEVEN DAT GRACENOTE INHOUD OF DE GRACENOTE SOFTWARE OF GRACENOTE SERVERS FOUTVRIJ ZIJN OF DAT DE WERKING VAN DE GRACENOTE SOFTWARE OF GRACENOTE SERVERS ONONDERBROKEN IS. GRACENOTE IS NIET VERPLICHT OM U TE VOORZIEN VAN VERBETERDE OF AANVULLENDE GEGEVENSTYPEN DIE GRACENOTE DESGEWENST IN DE TOEKOMST KAN VERSTREKKEN EN IS VRIJ OM HAAR ONLINE DIENSTEN OP ELK MOMENT TE STOPPEN. GRACENOTE WIJST ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK. GRACENOTE KAN OOK DE RESULTATEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE GRACENOTE SOFTWARE OF EEN GRACENOTE SERVER GARANDEREN. IN GEEN GEVAL IS GRACENOTE AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE OF VOOR GEDERFDE WINST OF VERLOREN INKOMSTEN VOOR WELKE REDEN DAN OOK. ` Gracenote 2007.
Zie ook:

Toyota Auris. Baby- en kinderzitjes met een bovenste gordel
1. Zet de hoofdsteunen in de hoogste stand. Als het baby- of kinderzitje niet kan worden geplaatst omdat er een hoofdsteun in de weg zit, verwijdert u de hoofdsteun en plaatst u vervolgens het ...

Citroen C4. Ontgrendelen van de auto
Sleutel uitklappen Druk op dit knopje om de sleutel uit te klappen. Volledig ontgrendelen met de afstandsbediening Druk op het ontgrendelknopje (open hangslot) om de auto volledig te on ...

Modellen: