KIA Cee'd: Mijn muziek-modus - Bedieningsorganen en functies systeem (Type B) - Audiosysteem - Kenmerken van uw auto - KIA Cee'd - InstructieboekjeKIA Cee'd: Mijn muziek-modus

Basisfunctiescherm

Audiosysteem

(1) Mode (functie)

Geeft de huidige functie weer die wordt gebruikt

(2) Functies

Van Repeat/Random/Scan, geeft de huidige functie weer

(3) File Index (bestandsindex)

Geeft het huidige bestand/totale aantal bestanden weer

(4) File Info (bestandsinfo)

Geeft informatie over het huidige bestand weer.

(5) Afspelen/onderbreken

Het afspelen voortzetten/onderbreken

(6) Afspeeltijd

Geeft de huidige afspeeltijd weer

(7) Info

Geeft gedetailleerde informatie over het huidige bestand weer

(8) Random (willekeurig)

Schakelt de functie voor het in willekeurige volgorde afspelen van muziekstukken in of uit

(9) Herhalen

Schakelt de herhaalfunctie in of uit

(10) Verwijderen

Verwijdert het actuele bestand.

(11) List (lijst)

Gaat naar het scherm met de lijst met muziekstukken

De Mijn muziek-modus gebruiken

Mijn muziek-bestanden afspelen/ onderbreken

Druk tijdens het afspelen op de toets om het afspelen te onderbreken en druk op de toets om het afspelen te hervatten.

AANWIJZING Als er geen bestanden zijn opgeslagen in Mijn muziek, is de toets [Mijn muziek] niet beschikbaar.

Naar een ander bestand gaan

Druk op de toets Audiosysteemom naar het vorige of volgende bestand te gaan.

AANWIJZING

Een muziekstuk selecteren uit de lijst

Draai de knop TUNE naar links of rechts om naar het gewenste bestand te zoeken.

Druk op de knop TUNE als u het gewenste bestand eenmaal hebt gevonden om het afspelen te starten.

Bestanden terugspoelen/ snel vooruitspoelen

Houd tijdens het afspelen de toetsAudiosysteem ingedrukt (langer dan 0,8 seconden) om het huidige bestand terug of vooruit te spoelen.

Scannen

Houd de toetsAudiosysteem ingedrukt om de eerste 10 seconden van elk bestand af te spelen.

Druk nogmaals op de toetsAudiosysteem om de functie uit te schakelen.

Menu Mijn muziek-modus

In deze modus, hebt u toegang tot de functies Info, Random, Repeat, Delete en List.

Info

Druk op de toets om gegevens over het huidige bestand weer te geven

AANWIJZING De titel, de artiest en de informatie over het album worden alleen weergegeven wanneer deze informatie is opgenomen in de ID3-tag van het MP3-bestand.

Random (willekeurig)

Druk op de toets om bestanden in willekeurige volgorde af te spelen. Druk nogmaals op de toets om de functie voor willekeurig afspelen weer uit te schakelen.

Repeat (herhalen)

Druk op de toets om het huidige muziekstuk te herhalen. Druk nogmaals op de toets om de herhaalfunctie weer uit te schakelen.

Bestanden verwijderen

Druk op de toets om het huidige bestand te verwijderen.

List (lijst)

Druk op de toets om de lijst met bestanden weer te geven.

Draai de knop TUNE naar links of rechts om naar bestanden te zoeken.

Druk, als u het gewenste bestand eenmaal hebt gevonden, op de knop om het bestand te selecteren en af te spelen.

Menu List

Vanuit het scherm List (lijst) kunt u bestanden verwijderen die u eerder in Mijn muziek hebt opgeslagen.

Audiosysteem

Druk op de toets of selecteer de afzonderlijke bestanden die u wilt verwijderen. Als u de bestanden eenmaal hebt geselecteerd, zijn de toetsen en beschikbaar.

 1. : hiermee gaat u naar het vorige scherm
 2. Select All: hiermee selecteert u alle bestanden
 3. Unselect All: hiermee heft u de selectie van alle geselecteerde bestanden op
 4. Delete: hiermee verwijdert u de geselecteerde bestanden

Druk nadat u de bestanden hebt geselecteerd die u wilt verwijderen, op de toets om de geselecteerde bestanden te verwijderen.

AANWIJZING

AANWIJZING - de audiomodus van Bluetooth Wireless Technology-audio gebruiken

De audiomodus van Bluetooth Wireless Technology gebruiken

Bluetooth Wireless Technology - audio afspelen/onderbreken

Als u eenmaal een Bluetooth Wireless Technology-apparaat hebt verbonden, wordt de modus automatisch gestart.

Druk tijdens het afspelen op de toets om het afspelen te onderbreken en druk op de toets om het afspelen te hervatten.

AANWIJZING De functie voor het afspelen/ onderbreken van muziek kan per mobiele telefoon verschillen.

Naar een ander bestand gaan

Druk op de toets Audiosysteemom naar het vorige of volgende bestand te gaan.

Verbinding maken

Als u geen Bluetooth Wireless Technology-apparaat hebt verbonden, drukt u op de toets [Phone] (telefoon) om het verbindingsscherm van Bluetooth Wireless Technology weer te geven.

U kunt de gekoppelde telefoon gebruiken, een verbinding maken en verbreken en functies van uw Bluetooth Wireless Technology-telefoon verwijderen.

AANWIJZING Als er nog steeds geen muziek wordt afgespeeld van uw mobiele apparaat nadat u de audiomodus van Bluetooth Wireless Technology hebt ingeschakeld, drukt u één keer op de afspeelknop om het afspelen te starten. Controleer of er muziek wordt afgespeeld van het Bluetooth Wireless Technologyapparaat nadat u de audiomodus van Bluetooth Wireless Technology hebt ingeschakeld.

Bluetooth Wireless Technology

Handsfree van Bluetooth Wireless Technology gebruiken

OPMERKING
 • Bluetooth Wireless Technology Handsfree is een functie die veiliger rijden mogelijk maakt. Als u een verbinding maakt tussen het audiosysteem van de auto en de Bluetooth Wireless Technology-telefoon, kunt u eenvoudig bellen, oproepen ontvangen en het telefoonboek beheren. Lees eerst zorgvuldig deze handleiding door voordat u de Bluetooth Wireless Technology gebruikt
 • Het veelvuldig gebruiken of bedienen tijdens het rijden kan leiden tot onoplettendheid waardoor ongelukken kunnen ontstaan.
 • Gebruik het apparaat niet te vaak tijdens het rijden.
 • Langere tijd naar het scherm kijken, is gevaarlijk en kan leiden tot ongelukken. Kijk tijdens het rijden slechts kort op het scherm.

AANWIJZING - de Bluetooth Wireless Technology-telefoon verbinden en gebruiken

Bluetooth Wireless Technology

Een draadloos apparaat met Bluetooth Wireless Technology koppelen

Wat is koppelen bij Bluetooth Wireless Technology?

Koppelen verwijst naar het proces van het synchroniseren van uw Bluetooth Wireless Technology-telefoon of - apparaat met het audiosysteem van de auto voor een verbinding. Koppelen is noodzakelijk om verbinding te maken en de Bluetooth Wireless Technologyfunctie te gebruiken.

Het woord Bluetooth en het Bluetooth- merk en -logo zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

en elk gebruik hiervan door Kia is toegestaan onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Een mobiele telefoon met Bluetooth-ondersteuning is noodzakelijk om gebruik te maken van draadloze Bluetooth-techniek

WAARSCHUWING Als u tijdens het rijden wordt afgeleid, kunt u de controle over de auto verliezen, met een aanrijding en mogelijk ernstig letsel tot gevolg. De voornaamste verantwoordelijkheid van de bestuurder is het veilig besturen van de auto volgens de wettelijke regels. Het gebruik van draagbare apparatuur of andere systemen die de aandacht van de bestuurder op welke wijze dan ook afleiden van de weg of het gebruik van draagbare apparatuur of andere systemen die wettelijk niet zijn toegestaan, is dan ook verboden.

Toets koppelen / toets op het stuurwiel

Wanneer er geen apparaten zijn gekoppeld

1. Druk op de toets of op toets op het stuurwiel. Het volgende scherm wordt weergegeven.

2. Druk op de toets om het scherm voor het koppelen van de telefoon te openen.

Audiosysteem

 1. Device (apparaat): naam van het apparaat die wordt weergegeven wanneer u zoekt vanaf uw Bluetooth Wireless Technology-apparaat
 2. Passkey (wachtwoord): wachtwoord dat wordt gebruikt om het apparaat te koppelen

3.Zoek en selecteer vanaf uw Bluetooth Wireless Technology-apparaat (dat wil zeggen mobiele telefoon) het audiosysteem van uw auto.

[Apparaat zonder SSP-ondersteuning]

(SSP: Secure Simple Pairing)

4.Na een paar seconden wordt er een scherm weergegeven waarin u uw wachtwoord kunt invoeren.

Voer het wachtwoord "0000" in om uw Bluetooth Wireless Technology-apparaat te koppelen aan het audiosysteem van de auto.

[SSP-ondersteund apparaat]

4. Na een paar seconden wordt een scherm weergegeven met een 6-cijferig wachtwoord.

Controleer het wachtwoord voor uw Bluetooth Wireless Technologyapparaat en bevestig het.

5. Als het koppelen is voltooid, wordt het volgende scherm weergegeven.

Sommige telefoons (zoals iPhone, Android en Blackberry-telefoons) hebben een optie om alle toekomstige verzoeken voor verbinding met Bluetooth automatisch te accepteren. Kijk op http://www.kia.com/#/bluetooth voor meer informatie over het koppelen van uw mobiele telefoon met Bluetooth en een lijst met compatibele telefoons.

 AANWIJZING

Als er Bluetooth Wireless Technologyapparaten worden gekoppeld, maar er is op dat moment geen van de apparaten verbonden, kunt u op de toets of op de toets op het stuurwiel drukken om het volgende scherm weer te geven. Druk op de toets [Pair] (koppelen) om een nieuw apparaat te koppelen of druk op [Connect] (verbinden) om een eerder gekoppeld apparaat te verbinden.

Koppelen via [PHONE] Setup

Druk op de toets Selecteer [Phone] (telefoon) Selecteer [Pair Phone] (telefoon koppelen)

De volgende stappen zijn hetzelfde als de stappen die in de sectie "Wanneer er geen apparaten zijn gekoppeld" zijn beschreven.

AANWIJZING

Een apparaat verbinden

Druk op de toets Selecteer [Phone] (telefoon) Selecteer [Paired Phone List] (lijst met gekoppelde telefoons)

Audiosysteem

 1. Connected Phone: apparaat dat momenteel is verbonden
 2. Paired Phone: apparaat dat momenteel is gekoppeld maar niet is verbonden

Selecteer in de lijst met gekoppelde telefoons het apparaat dat u wilt verbinden en druk op de toets .

Prioriteit veranderen

Wat is prioriteit?

Er kunnen maximaal vijf Bluetooth Wireless Technology-apparaten worden gekoppeld aan het audiosysteem van de auto. Met de functie "Change Priority' (prioriteit wijzigen) kunt u vervolgens de prioriteit van de gekoppelde telefoons instellen. De telefoon die als laatste is verbonden, wordt echter altijd ingesteld als telefoon met de hoogste prioriteit.

Druk op de toets Selecteer [Phone] (telefoon) Selecteer [Paired Phone List] (lijst met gekoppelde telefoons)

Selecteer in de lijst met gekoppelde telefoons het apparaat waarvoor u de hoogste prioriteit wilt instellen en druk op de toets in het menu. Het geselecteerde apparaat krijgt de hoogste prioriteit.

AANWIJZING Als er een apparaat wordt verbonden, krijgt dat apparaat altijd de hoogste prioriteit, zelfs als de hoogste prioriteit op dat moment aan een ander apparaat is toegewezen.

De verbinding met een apparaat verbreken

Druk op de toets Selecteer [Phone] (telefoon) Selecteer [Paired Phone List] (lijst met gekoppelde telefoons)

Selecteer in de lijst met gekoppelde telefoons het apparaat dat momenteel is verbonden en druk op de toets .

Een apparaat verwijderen

Druk op de toets Selecteer [Phone] (telefoon) Selecteer [Paired Phone List] (lijst met gekoppelde telefoons)

Selecteer in de lijst met gekoppelde telefoons het apparaat dat u wilt verwijderen en druk op de toets .

AANWIJZING

Bluetooth Wireless Technology gebruiken

Scherm met het telefoonmenu

Telefoonmenu's

Druk terwijl een Bluetooth Wireless Technology-apparaat verbonden is op de toets om het scherm met het telefoonmenu weer te geven.

Audiosysteem

 1. Dial Number (nummer kiezen): geeft het kiesscherm weer waarin u telefoonnummers kunt kiezen die u wilt bellen
 2. Call history (Oproep overzicht): Toon het scherm met de lijst met oproepen
 3. Phone book (telefoonboek): geeft het telefoonboekscherm weer
 4. Setup (instellen): geeft de instellingen met betrekking tot de telefoon weer

AANWIJZING

Bellen door een nummer te kiezen

Druk op de toets Selecteer [Dial Number] (nummer kiezen)

Audiosysteem

 1. Numeriek toetsenblok: wordt gebruikt om telefoonnummers in te voeren
 2. Call (bellen): als er een nummer is ingevoerd, wordt met deze toets het nummer gebeld. Als er geen nummer is ingevoerd, wordt het scherm met de oproepgeschiedenis weergegeven
 3. End (beëindigen): verwijdert het ingevoerde telefoonnummer
 4. Delete (verwijderen): verwijdert het ingevoerde nummers cijfer voor cijfer

Oproepen beantwoorden

Een oproep beantwoorden

Als u een oproep beantwoordt met een verbonden Bluetooth Wireless Technology-apparaat wordt het volgende scherm weergegeven.

Audiosysteem

 1. Caller (beller): geeft de naam van de beller weer als de beller is opgeslagen in uw telefoonboek
 2. Incoming Number (binnenkomend nummer): geeft het nummer van de beller weer
 3. Accept (accepteren): de binnenkomende oproep accepteren
 4. Reject (weigeren): de binnenkomende oproep weigeren

AANWIJZING

Tijdens een handsfree-gesprek

Audiosysteem+

 1. Caller (beller): geeft de naam van de beller weer als de beller is opgeslagen in uw telefoonboek
 2. Incoming Number (binnenkomend nummer): geeft het nummer van de beller weer
 3. Call time (beltijd): geeft de beltijd weer
 4. End (beëindigen): oproep beëindigen
 5. Private (privé): de privémodus wordt ingesteld
 6. Out Vol. (gespreksvolume): stelt het gespreksvolume in dat de gesprekspartner hoort
 7. Mute (geluid uit): schakelt de microfoon in of uit

AANWIJZING Als de microfoon is uitgeschakeld, kan de gesprekspartner uw stem niet horen.

Oproepgeschiedenis

Druk op de toets Selecteer [Call History] (oproep overzicht)

Audiosysteem

Er wordt een lijst met binnenkomende, uitgaande en gemiste oproepen weergegeven.

Druk op de toets [Download] (downloaden) om de oproepgeschiedenis te downloaden.

 1. Call History (oproep overzicht):
  • Geeft recente oproepen aan (oproep overzicht)
  • Maakt verbinding bij selectie
 2. Download (downloaden): recente oproepgeschiedenis downloaden

AANWIJZING

Telefoonboek

Druk op de toets Selecteer [Phone book] (telefoonboek)

Audiosysteem

De lijst met opgeslagen telefoonboekvermeldingen wordt weergegeven. Druk op de toets [Download] (downloaden) om de oproepgeschiedenis te downloaden.

 1. Lijst met contacten
  • Geeft gedownloade telefoonboekvermeldingen weer
  • Maakt verbinding bij selectie
 2. Download:telefoonboekvermeldingen downloaden

AANWIJZING

AANWIJZING - de spraakherkenning gebruiken

Zie ook:

KIA Cee'd. Opbergvak
OPMERKING Laat geen waardevolle spullen achter in de opbergvakken, om diefstal te voorkomen. Houd de deksels van de opbergvakken tijdens het rijden gesloten. Plaats niet te veel voo ...

Peugeot 308. Snelheidsbegrenzer "LIMIT"
De snelheidsbegrenzer voorkomt dat de auto de door de bestuurder ingestelde maximumsnelheid overschrijdt. Als de ingestelde maximumsnelheid is bereikt, heeft het dieper intrappen van het gaspedaa ...

Modellen: