Ford Focus: Termen en voorwaarden - Licentieovereenkomst eindgebruiker - Bijlagen - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Termen en voorwaarden

Toegestaan gebruik. U gaat ermee akkoord dat u deze Gegevens in combinatie met de TeleNav-software alleen gebruikt voor de eigen en interne zakelijke doeleinden waarvoor u een licentie hebt en niet voor dienstenbureaus, timesharing of andere soortgelijke doeleinden. Dientengevolge, maar onderhevig aan de beperkingen zoals deze in de volgende paragrafen worden uiteengezet, gaat u akkoord met het niet anderszins reproduceren, kopiëren, wijzigen, decompileren, demonteren, afgeleide werken maken of reconstrueren van enig gedeelte van deze Gegevens, en mag u deze niet overdragen of distribueren in elke vorm of voor elk doel dan ook, behalve voor zover toegestaan door dwingend recht.

Beperkingen. Behalve indien u specifiek een licentie hebt gekregen van TeleNav, en zonder beperking van de voorgaande paragraaf, mag u (a) deze Gegevens niet gebruiken met producten, systemen of toepassingen die zijn geïnstalleerd of anderszins verbonden met of in communicatie staan met voertuigen die in staat zijn tot voertuignavigatie, positionering, dispatch, routegeleiding in realtime, wagenparkbeheer of soortgelijke toepassingen; of (b) niet met of in communicatie staan met, inclusief zonder beperking, mobiele telefoons, palmtops en draagbare computers, piepers en PDA's.

Waarschuwing. De Gegevens kunnen onnauwkeurige of onvolledige informatie bevatten door van het verstrijken van tijd, veranderende omstandigheden, gebruikte bronnen en de aard van het verzamelen van uitgebreide geografische gegevens, wat allemaal kan leiden tot onjuiste resultaten.

Geen garantie. Deze Gegevens worden u "zoals ze zijn" verstrekt en u gaat ermee akkoord ze op eigen risico te gebruiken. TeleNav en diens licentiehouders (en hun licentiehouders en leveranciers) geven geen enkele soort garanties of voorstellingen, expliciet of impliciet, voortvloeiend uit de wet of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot, inhoud, kwaliteit, nauwkeurigheid, volledigheid, doeltreffendheid, betrouwbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, nuttigheid, gebruik of resultaten te verkrijgen van deze Gegevens, of dat de Gegevens of de servers altijd beschikbaar of vrij van fouten zullen zijn.

Afwijzing van garantie: TELENAV EN DIENS LICENTIEHOUDERS (INCLUSIEF HUN LICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS) WIJZEN ELKE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, VAN KWALITEIT, PRESTATIES, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK AF. Sommige staten, gebieden en landen staan bepaalde garantieuitsluitingen niet toe, dus in dat opzicht kan de bovenstaande uitsluiting mogelijk niet voor u gelden.

Afwijzing van aansprakelijkheid: TELENAV EN DIENS LICENTIEHOUDERS (INCLUSIEF HUN LICENTIEHOUDERS EN LEVERANCIERS) ZULLEN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD DOOR U VOOR ELKE EIS, VORDERING OF ACTIE, ONGEACHT DE AARD VAN DE OORZAAK VAN DE EIS, VORDERING OF ACTIE, WAARBIJ VERLIES, VERWONDINGEN OF SCHADE, DIRECT OF INDIRECT, WORDT BEWEERD ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF HET BEZIT VAN DE INFORMATIE, NOCH VOOR ENIG VERLIES VAN WINSTEN, ZAKEN, OVEREENKOMSTEN OF BESPARINGEN, OF ENIGE ANDERE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DEZE INFORMATIE, ENIG DEFECT IN DEZE INFORMATIE, OF EEN INBREUK OP DEZE ALGEMENE BEPALINGEN, IN EEN ACTIE ONDER OVEREENKOMST OF ONRECHTMATIGE DAAD OF OP BASIS VAN EEN GARANTIE, ZELFS ALS TELENAV OF DIENS LICENTIEHOUDERS WERDEN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. Sommige staten, gebieden en landen staan bepaalde aansprakelijkheidsuitsluitingen of schadebeperkingen niet toe, dus in dat opzicht kan het bovenstaande mogelijk niet voor u gelden.

Exportregeling. U zult geen enkel deel van de Gegevens of een direct product daarvan ergens vandaan exporteren, behalve in overeenstemming met, en met alle vereiste licenties en goedkeuringen onder, toepasselijke exportwetgeving, -regels en -regelgeving, inclusief maar niet beperkt tot de wetten, regels en regelgeving beheerd door het Office of Foreign Assets Control van het Amerikaanse Department of Commerce en Bureau of Industry and Security van het Amerikaanse Department of Commerce. In de mate dat dergelijke exportwetten, -regels of -regelgeving HERE verbieden om diens verplichtingen in dit kader na te leven om de Gegevens te leveren of te verspreiden, wordt dergelijk niet-handelen vrijgesteld en vormt dit geen inbreuk op deze Overeenkomst.

Volledige overeenkomst. Deze algemene bepalingen vormen de volledige overeenkomst tussen TeleNav (en diens licentiehouders, inclusief hun licentiehouders en leveranciers) en uzelf met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst, en heeft in zijn geheel voorrang op alle schriftelijke of mondelinge overeenkomsten die er zouden bestaan tussen ons met betrekking tot het onderwerp.

Geldende wetgeving. De bovenstaande algemene bepalingen worden bepaald door de wetten van de staat Illinois ["Nederland" invoegen indien Europese Gegevens van HERE worden gebruikt], zonder aanleiding te geven tot (i) de bepalingen voor conflictregels, of (ii) de Conventie van de Verenigde Naties voor Contracten voor de internationale verkoop van goederen, die expliciet is uitgesloten. Voor elk geschil, elke eis en elke actie als gevolg van of met betrekking tot de Gegevens die u volgens deze overeenkomst worden verstrekt, gaat u ermee akkoord dat deze onderworpen worden aan de jurisdictie van de staat Illinois ["Nederland" invoegen indien Europese Gegevens van HERE worden gebruikt].

Overheid als eindgebruikers. Als de Gegevens worden verkregen door of in naam van de overheid van de Verenigde Staten of enige andere entiteit die soortgelijke rechten als wat gewoonlijk wordt geclaimd door de overheid van de Verenigde Staten zoekt en toepast, zijn deze gegevens een "commercieel item" zoals deze term is gedefinieerd in 48 C.F.R. ("FAR") 2.101, in licentie gegeven in overeenstemming met deze Voorwaarden voor eindgebruikers, en elke kopie van de gegevens die werden geleverd of anderszins aangeboden, zal worden gemarkeerd of ingebed zoals van toepassing met de volgende "Kennisgeving van gebruik" en worden behandeld in overeenstemming met deze kennisgeving:

KENNISGEVING VAN GEBRUIK
NAAM VAN CONTRACTANT (FABRIKANT/LEVERANCIER): HERE
ADRES VAN CONTRACTANT (FABRIKANT/LEVERANCIER): p/a Nokia, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606
Deze Gegevens zijn een commercieel item zoals gedefinieerd in FAR 2.101 en onderhevig aan deze Voorwaarden voor eindgebruikers waaronder deze Gegevens zijn verstrekt.
© 1987 - 2014 HERE - Alle rechten voorbehouden.

Als de Contracterende partij, federaal overheidsbureau of een federale medewerker weigert de legenda hierin te gebruiken, dan moet de Contracterende partij, federaal overheidsbureau of federale medewerker HERE daarvan op de hoogte brengen voordat aanvullende of alternatieve rechten worden gezocht in de Gegevens.

I. Gebieden in de VS/Canada
A. Gegevens van de Verenigde Staten. De Voorwaarden voor eindgebruikers voor elke Toepassing die Gegevens bevat voor de Verenigde Staten, zullen de volgende kennisgevingen bevatten:
"HERE holds a non-exclusive license from the United States Postal Service to publish and sell ZIP+4 information."
"©United States Postal Service 20XX. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service. The following trademarks and registrations are owned by the USPS: United States Postal Service, USPS, and ZIP+4."
B. Gegevens van Canada. De volgende bepalingen gelden voor de Gegevens van Canada, die gegevens kunnen bevatten of weergeven van andere licentiehouders ("Gegevens van derden"), waaronder: Her Majesty the Queen in Right of Canada, ("Her Majesty") Canada Post Corporation ("Canada Post") en het Department of Natural Resources of Canada ("NRCan").
1. Disclaimer en beperking - Klant gaat ermee akkoord dat zijn gebruik van Gegevens van derden onderhevig is aan de volgende bepalingen:
a. Disclaimer - De Gegevens van derden worden in licentie gegeven "zoals ze zijn". De licentiehouders van dergelijke gegevens, waaronder Her Majesty, Canada Post en NRCan, geven geen enkele soort garanties of voorstellingen met betrekking tot dergelijke gegevens, noch expliciet, noch impliciet, voortvloeiend uit de wet of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot, doeltreffendheid, volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
b. Beperking van aansprakelijkheid: de licentiehouders van Gegevens van derden, waaronder Her Majesty, Canada Post en NRCan, zullen niet aansprakelijk zijn: (i) met betrekking tot elke eis, vordering of actie, ongeacht de aard van de oorzaak van de eis, vordering of actie, waarbij verlies, verwondingen of schade, direct of indirect, wordt beweerd als gevolg van het gebruik of bezit van deze Gegevens; of (ii) op welke wijze dan ook voor verlies van omzet of contracten of voor eventuele gevolgschade die ontstaat door enig defect in de Gegevens.
2. Copyrightinformatie: met betrekking tot elke kopie van alle of een gedeelte van de Gegevens voor het gebied van Canada, zal de Klant duidelijk zichtbaar de volgende copyrightinformatie aanbrengen op ten minste een van de volgende zaken: (i) het label voor het opslagmedium van de kopie; (ii) de verpakking van de kopie; (iii) overige materialen die samen met de kopie worden verpakt, zoals gebruikershandleidingen of licentieovereenkomsten voor eindgebruikers: "This data includes information taken with permission from Canadian authorities, including © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase, © The Department of Natural Resources Canada. All rights reserved."
3. Voorwaarden voor eindgebruikers: tenzij anders overeengekomen door de partijen, met betrekking tot het verstrekken van elk gedeelte van de Gegevens voor het gebied van Canada aan eindgebruikers waar volgens deze overeenkomst toestemming voor is gegeven, zal de Klant dergelijke Eindgebruikers op een redelijke opvallende wijze voorzien van voorwaarden (uiteengezet in andere bepalingen voor eindgebruikers die volgens de Overeenkomst moeten worden verstrekt of die anderszins kunnen worden verstrekt door de Klant) waarin de volgende bepalingen zijn opgenomen namens de licentiehouders van Gegevens van derden, waaronder Her Majesty, Canada Post en NRCan:
De Gegevens kunnen gegevens bevatten of weergeven van licentiehouders, waaronder: Her Majesty the Queen in Right of Canada, ("Her Majesty") Canada Post Corporation ("Canada Post") en het Department of Natural Resources of Canada ("NRCan"). Dergelijke gegevens worden in licentie gegeven "zoals ze zijn". De licentiehouders, waaronder Her Majesty, Canada Post en NRCan, geven geen enkele soort garanties of voorstellingen met betrekking tot dergelijke gegevens, noch expliciet, noch impliciet, voortvloeiend uit de wet of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot, doeltreffendheid, volledigheid, nauwkeurigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. De licentiehouders, waaronder Her Majesty, Canada Post en NRCan, zullen niet aansprakelijk zijn met betrekking tot elke eis, vordering of actie, ongeacht de aard van de oorzaak van de eis, vordering of actie, waarbij verlies, verwondingen of schade, direct of indirect, wordt beweerd als gevolg van het gebruik of bezit van de Gegevens. De licentiehouders, waaronder Her Majesty, Canada Post en NRCan, zullen niet aansprakelijk zijn op welke wijze dan ook voor verlies van omzet of contracten of voor eventuele gevolgschade die ontstaat door enig defect in de Gegevens. De eindgebruiker zal licentiehouders, waaronder Her Majesty, Canada Post en NRCan, en hun directie, werknemers en vertegenwoordigers schadeloos stellen en niet aansprakelijk stellen voor elke eis, vordering of actie, ongeacht de aard van de oorzaak van de eis, vordering of actie, waarbij verlies, kosten, uitgaven, schade of verwondingen (waaronder dodelijk letsel) worden beweerd als gevolg van het gebruik of bezit van de Gegevens.
4. Aanvullende bepalingen: de voorwaarden die in dit gedeelte worden vermeld, gelden als aanvulling op alle rechten en verplichten van de partijen volgens de overeenkomst. Voor zover eventuele bepalingen in dit gedeelte niet overeenkomen met of tegenstrijdig zijn met andere bepalingen van de overeenkomst, gelden de bepalingen van dit gedeelte als doorslaggevend.
II. Mexico. De volgende bepaling geldt voor de Gegevens voor Mexico, die bepaalde Gegevens omvatten van het Instituto Nacional de Estadística y Geografía ("INEGI"):
A. Elke en alle kopieën van de Gegevens en/of verpakkingen die Gegevens bevatten voor Mexico, zullen de volgende kennisgeving bevatten: "Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía")
III. Gebieden in Latijns-Amerika
A. Kennisgevingen van derden. Elke en alle kopieën van de Gegevens en/of daaraan gerelateerde verpakkingen zullen gegevens bevatten van de desbetreffende Kennisgevingen van derden, zoals hieronder uiteengezet en beschreven corresponderend met het gebied (of het gedeelte daarvan) dat in een dergelijke kopie is opgenomen:
Gebied Kennisgeving
Argentinië IGN "INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL ARGENTINO"
Ecuador "INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR DEL ECUADOR AUTORIZACION Nº IGM-2011-01- PCO-01 DEL 25 DE ENERO DE 2011" "source: © IGN 2009 - BD TOPO "
Guadeloupe, Frans-Guyana en Martinique Mexico "Fuente: INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)"
IV. Gebieden in het Midden-Oosten
A. Kennisgevingen van derden. Elke en alle kopieën van de Gegevens en/of daaraan gerelateerde verpakkingen zullen gegevens bevatten van de desbetreffende Kennisgevingen van derden, zoals hieronder uiteengezet en beschreven corresponderend met het gebied (of het gedeelte daarvan) dat in een dergelijke kopie is opgenomen:
Land Kennisgeving
Jordanië "© Royal Jordanian Geographic Centre". De voorgaande vereiste kennisgeving voor Gegevens in Jordanië maakt materieel deel uit van de Overeenkomst. Als de Klant of diens gemachtigde licentiehouders (indien van toepassing) niet aan dergelijke vereiste voldoen, heeft HERE het recht de licentie van de Klant te beëindigen met betrekking tot Gegevens in Jordanië.
B. Gegevens van Jordanië. De Klant en diens rechtmatige sublicentiehouders (indien aanwezig) hebben geen toestemming om de database van HERE met gegevens van het land Jordanië ("Gegevens van Jordanië") in licentie te geven en/of op andere wijze te verdelen voor gebruik in zakelijke toepassingen voor (i) niet-Jordanese entiteiten voor het gebruik van de gegevens van Jordanië, uitsluitend in Jordanië, of (ii) klanten woonachtig in Jordanië. Daarnaast zijn de Klant, diens rechtmatige sublicentiehouders (indien aanwezig) en eindgebruikers uitgesloten van het gebruik van Gegevens van Jordanië in zakelijke toepassingen indien een dergelijke partij (i) een niet-Jordanese entiteit is die de Gegevens van Jordanië uitsluitend in Jordanië gebruikt, of (ii) een klant is die woonachtig is in Jordanië. Voor toepassing van het voorgaande betekenen "zakelijke toepassingen" toepassingen voor geomarketing, GIS-toepassingen, mobiele toepassingen voor bedrijfsmiddelenbeheer, callcentertoepassingen, telematicatoepassingen, internettoepassingen van openbare organisaties of voor het bieden van geocoderingsdiensten.
V. Gebieden in Europa
A. Gebruik van bepaalde verkeerscodes in Europa
1. Algemene beperkingen die van toepassing zijn op verkeerscodes. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat in bepaalde landen van gebieden in Europa, de Klant rechtstreeks van externe RDS-TMC-codeleveranciers rechten moet verkrijgen voor de ontvangst en het gebruik van verkeerscodes in de Gegevens en om eindgebruikers transacties te kunnen bezorgen die op welke wijze dan ook zijn afgeleid van of gebaseerd op dergelijke verkeerscodes. Voor dergelijke landen zal HERE de Gegevens waarin verkeerscodes zijn opgenomen, alleen aan de Klant leveren nadat een bewijs van de Klant is ontvangen dat deze dergelijke rechten heeft verkregen.
2. Weergave van legenda van rechten van derden voor België. De Klant zal voor elke transactie die verkeerscodes gebruikt voor België, de volgende kennisgeving aan de Eindgebruiker verstrekken: "Verkeerscodes voor België worden verstrekt door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en het Ministèrie de l'Equipement et des Transports."
B. Papieren kaarten. Met betrekking tot elke licentie die aan de Klant wordt verleend voor het vervaardigen, verkopen of verdelen van papieren kaarten (oftewel een kaart die is aangebracht op een papier of een met papier vergelijkbaar medium): (a) een dergelijke licentie met betrekking tot de gegevens van het gebied van Groot-Brittannië geldt op voorwaarde dat de Klant een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst met de Ordnance Survey ("OS") aangaat en naleeft voor het vervaardigen en verkopen van papieren kaarten, dat de klant de OS betaalt voor elke en alle geldende royalties voor papieren kaarten, en dat de Klant voldoet aan de vereisten van de OS voor copyrightinformatie; (b) een dergelijke licentie voor het verkopen of op andere wijze tegen betaling verdelen van Gegevens van het gebied van Tsjechië geldt op voorwaarde dat de Klant vooraf schriftelijke toestemming heeft verkregen van Kartografie a.s.; (c) een dergelijke licentie voor het verkopen of op andere wijze verdelen van Gegevens van het gebied van Zwitserland geldt op voorwaarde dat de Klant een vergunning heeft verkregen van het Bundesamt für Landestopografie van Zwitserland; (d) het gebruik door de Klant van Gegevens van het gebied van Frankrijk voor het vervaardigen van papieren kaarten met een schaal tussen 1:5.000 en 1:250.000 is uitgesloten; en (e) het gebruik door de Klant van Gegevens voor het vervaardigen, verkopen of verdelen van papieren kaarten die voor wat betreft inhoud en specifiek gebruik van kleuren, symbolen en schaalverdelingen hetzelfde zijn als of wezenlijk vergelijkbaar zijn met papieren kaarten die worden uitgegeven door de Europese nationale agentschappen voor cartografie, waaronder maar niet beperkt tot het Landervermessungämter van Duitsland, de Topografische Dienst van Nederland, het Nationaal Geografisch Instituut van België, het Bundesamt für Landestopografie van Zwitserland, het Bundesamt für Eich-und Vermessungswesen van Oostenrijk en de National Land Survey van Zweden, is uitgesloten.
C. Naleving van OS-bepalingen. Zonder beperking van gedeelte IV(B) hierboven, met betrekking tot de Gegevens van het gebied van Groot-Brittannië, erkent de Klant en stemt de Klant ermee in dat de Ordnance Survey ("OS") direct op de klant gerichte actie mag ondernemen om naleving af te dwingen van de OS-copyrightinformatie (zie gedeelte IV(D) hieronder) en de voorwaarden voor papieren kaarten (zie gedeelte IV(B) hierboven) die in deze overeenkomst zijn opgenomen.
D. Kennisgevingen van derden. Elke en alle kopieën van de Gegevens en/of daaraan gerelateerde verpakkingen zullen gegevens bevatten van de desbetreffende Kennisgevingen van derden, zoals hieronder uiteengezet en beschreven corresponderend met het gebied (of het gedeelte daarvan) dat in een dergelijke kopie is opgenomen:
Land(en) Kennisgeving
Oostenrijk "© Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen"
Kroatië Cyprus, Estland, Letland, Litouwen, Moldavië, Polen, Slovenië en/of Oekraïne "© EuroGeographics"
Frankrijk "source: © IGN 2009 - BD TOPO "
Duitsland "Die Grundlagendaten wurden mit Genehmigung der zuständigen Behörden entnommen"
Groot-Brittannië "Contains Ordnance Survey data © Crown copyright and database right 2010 Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2010"
Griekenland "Copyright Geomatics Ltd."
Hongarije "Copyright © 2003; Top-Map Ltd."
Italië "La Banca Dati Italiana è stata prodotta usando quale riferimento anche cartografia numerica ed al tratto prodotta e fornita dalla Regione Toscana."
Noorwegen "Copyright © 2000; Norwegian Mapping Authority"
Portugal "Source: IgeoE - Portugal"
Spanje "Información geográfica propiedad del CNIG"
Zweden "Based upon electronic data © National Land Survey Sweden."
Zwitserland "Topografische Grundlage: ` Bundesamt für Landestopographie.
E. Verdeling in betreffende landen. De Klant erkent dat HERE geen toestemming heeft verkregen voor het verdelen van kaartgegevens van de volgende landen in desbetreffende landen: Albanië, Kirgizië, Moldavië, Oezbekistan en Wit-Rusland. HERE kan deze lijst van tijd tot tijd bijwerken. De licentierechten die aan de Klant worden verleend onder deze overeenkomst met betrekking tot de Gegevens voor dergelijke landen gelden onder voorwaarde dat de Klant voldoet aan alle geldende wetten en regelgevingen, waaronder, maar niet beperkt tot, eventuele vereiste licenties of goedkeuringen om de toepassing waarin dergelijke gegevens zijn opgenomen, te verdelen in de desbetreffende landen.
VI. Gebieden in Australië
A. Kennisgevingen van derden. Elke en alle kopieën van de Gegevens en/of daaraan gerelateerde verpakkingen zullen gegevens bevatten van de desbetreffende Kennisgevingen van derden, zoals hieronder uiteengezet en beschreven corresponderend met het gebied (of het gedeelte daarvan) dat in een dergelijke kopie is opgenomen:
Copyright. Based on data provided under license from PSMA Australia Limited (www.psma.com.au). Product bevat gegevens met © 20XX Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd en Continental Pty Ltd.
B. Kennisgevingen van derden voor Australië. Naast het voorgaande zullen de voorwaarden voor eindgebruikers voor elke toepassing waarin RDS-TMC-verkeerscodes voor Australië zijn opgenomen, de volgende kennisgeving bevatten: "Product incorporates traffic location codes which is ` 20XX Telstra Corporation Limited and its licensors."

VII. Gebieden in China

Zie ook:

Opel Astra. Motor starten
Auto's met contactschakelaar Draai de sleutel naar stand 1 om het stuurslot te ontgrendelen. Handgeschakelde versnellingsbak: koppelings- en rempedaal intrappen. Automatische versnellings ...

Opel Astra. Handzender
Voor het bedienen van de volgende functies via de toetsen op de afstandsbediening: centrale vergrendeling vergrendelingssysteem diefstalalarmsysteem elektrisch bediende ruiten zon ...

Modellen: