Ford Focus: Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van TeleNav-software - Licentieovereenkomst eindgebruiker - Bijlagen - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van TeleNav-software

Ford Focus / Ford Focus - Instructieboekje / Bijlagen / Licentieovereenkomst eindgebruiker / Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van TeleNav-software

Lees deze voorwaarden en bepalingen zorgvuldig voordat u de TeleNav-software gebruikt. Uw gebruik van de TeleNav-software betekent dat u deze voorwaarden en bepalingen accepteert. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen, zorg dan dat de zegel van de verpakking niet verbroken wordt, de TeleNav-software niet verbroken wordt en de software niet anderszins wordt gebruikt. TeleNav kan deze Overeenkomst en het privacybeleid op elk gewenst moment herzien, met of zonder kennisgeving aan u. U gaat ermee akkoord om van tijd tot tijd www.telenav.com te bezoeken om de dan geldende versie van deze Overeenkomst en van het privacybeleid te controleren.

1. Veilig en wettig gebruik

U gaat ermee akkoord dat aandacht besteden aan de TeleNav-software kans op al dan niet dodelijke verwondingen van uzelf of anderen kan veroorzaken in situaties waarbij anderszins uw onverdeelde aandacht vereist is, en u gaat dan ook akkoord met het volgende wanneer u de TeleNav-software gebruikt:

(a) alle verkeerswetgeving naleven en steeds op een veilige manier rijden;

(b) uw eigen persoonlijke inzicht gebruiken tijdens het rijden. Als u vindt dat een route die wordt gesuggereerd door de TeleNav-software u instructies geeft om een onveilig of onwettig manoeuvre uit te voeren, u in een onveilige situatie brengt of u naar een gebied leidt dat volgens u onveilig is, volg dergelijke instructies dan niet;

(c) geen bestemmingen invoeren of de TeleNav-software op een andere manier bedienen, tenzij uw voertuig stilstaat en geparkeerd is;

(d) de TeleNav-software niet gebruiken voor illegale, ongeoorloofde, onbedoelde, onveilige, gevaarlijke of onwettige doeleinden of op enige andere manier die niet overeenkomt met deze Overeenkomst;

(e) alle gps-toestellen en draadloze apparaten en kabels die nodig zijn voor het gebruik van de TeleNav-software op een veilige manier in uw voertuig opbergen, zodat ze het rijden niet hinderen en de bediening van enig veiligheidsapparaat (zoals een airbag) niet voorkomen.

U gaat ermee akkoord TeleNav te vrijwaren van alle claims die voortvloeien uit eventueel gevaarlijk of anderszins ongepast gebruik van de TeleNav-software in een bewegend voertuig, inclusief gevolgen van uw nalaten om te voldoen aan de bovenstaande aanwijzingen.

2. Accountinformatie

U gaat akkoord: (a) met het verstrekken van juiste, nauwkeurige, actuele en volledige informatie over uzelf aan TeleNav wanneer u de TeleNav-software registreert, en (b) met het direct informeren van TeleNav over eventuele wijzigingen van dergelijke informatie, en deze juist, nauwkeurig, actueel en volledig te houden.

3. Softwarelicentie3.1 Licentiebeperkingen i. indruist tegen de intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten, rechten van reclame of privacy of andere rechten van enige partij,

ii. enige wet, grondwet, verordening of regelgeving schendt, inclusief maar niet beperkt tot wetten en regelgeving met betrekking tot spam, privacy, bescherming van consumenten en kinderen, obsceniteiten of eerroof, of

iii. schadelijk, bedreigend, beledigend, pestend, misleidend, schadelijk voor de reputatie, vulgair, obsceen, lasterlijk of anderszins verwerpelijk is; en (f) de TeleNav-software leasen, verhuren of anderszins derden ongeoorloofde toegang geven tot de TeleNav-software zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TeleNav.

4. Afwijzingen

5. Beperking van aansprakelijkheid 6. Arbitrage en toepasselijk recht 7. Toewijzing 8. Diversen

8,1

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en TeleNav met betrekking tot het onderwerp hiervan.

8,2

Behalve voor de beperkte licenties die uitdrukkelijk zijn verleend in deze overeenkomst, behoudt TeleNav alle rechten, titels en belangen in en op de TeleNav-software, inclusief en zonder beperking alle gerelateerde rechten op intellectueel eigendom. Licenties of andere rechten die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn toegekend, zijn bedoeld om te worden toegekend of overgedragen, of zullen worden toegekend of overgedragen door implicatie, statuut, afleiding, estoppel of anderszins, en TeleNav en diens leveranciers en licentiehouders behouden hierbij al hun andere respectievelijke rechten dan de licenties die expliciet worden toegekend in deze Overeenkomst.

8,3

Door gebruik te maken van de TeleNav-software, gaat u akkoord met het op elektronische wijze ontvangen van alle communicatie, waaronder kennisgevingen, overeenkomsten, wettelijk vereiste openbaarmakingen of andere informatie met betrekking tot de TeleNav-software (collectief "Kennisgevingen"). TeleNav kan dergelijke Kennisgevingen verstrekken door deze op de TeleNav-website te plaatsen of door dergelijke Kennisgevingen naar uw draadloze apparaat te laten downloaden. Als u wenst uw toestemming om Kennisgevingen elektronisch te ontvangen in te trekken, dient u het gebruik van de TeleNav-software te stoppen.

8,4

Het niet eisen van de uitvoer van enige bepaling door u of TeleNav zal geen afbreuk doen aan het recht van de betreffende partij om de uitvoer op een later tijdstip te eisen, noch zal een ontheffing van enige schending of tekortkoming van deze Overeenkomst een ontheffing van enige daaropvolgende schending of tekortkoming van de bepaling zelf vormen.

8,5

Als enige bepaling hierin onafdwingbaar wordt geacht, dan wordt dergelijke bepaling gewijzigd om de bedoeling van de partijen te weerspiegelen, en blijven de resterende bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht en geldig.

8,6

De koppen in deze Overeenkomst dienen slechts ter referentie en worden niet als onderdeel van deze Overeenkomst beschouwd, en hiernaar zal niet verwezen worden in verband met de constructie of interpretatie van deze Overeenkomst. Zoals gebruikt in deze overeenkomst, dienen de woorden "met inbegrip van" en "inclusief", en variaties daarvan, niet beschouwd te worden als termen van beperking, maar als termen die gevolgd worden door de woorden "zonder beperking".

9. Overige leveranciervoorwaarden en -bepalingen

9.1 Voorwaarden voor eindgebruikers vereist door HERE North America, LLC

De gegevens ("Gegevens") worden verstrekt voor uw persoonlijke, interne gebruik en mogen niet worden doorverkocht. De gegevens worden beschermd door auteursrechten en zijn onderworpen aan de volgende algemene bepalingen en voorwaarden die zijn geaccepteerd door u enerzijds, en door TeleNav ("TeleNav") en diens licentiehouders (inclusief hun licentiehouders en leveranciers) anderzijds.

© 2013 HERE.Alle rechten voorbehouden.

De Gegevens voor gebieden in Canada omvatten informatie die is verkregen met toestemming van Canadese autoriteiten, waaronder: © Her Majesty the Queen in Right of Canada, © Queen's Printer for Ontario, © Canada Post Corporation, GeoBase, © Department of Natural Resources Canada.

HERE heeft een niet-exclusieve licentie van de United States Postal Service om ZIP+4 informatie te publiceren en verkopen.

`United States Postal Service 2014. Prices are not established, controlled or approved by the United States Postal Service. De volgende handelsmerken en registraties zijn eigendom van de USPS: United States Postal Service, USPS en ZIP+4.

De Gegevens voor Mexico omvatten bepaalde gegevens van het Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

9.2 Voorwaarden voor eindgebruikers vereist door NAV2 (Shanghai) Co., Ltd

De gegevens ("Gegevens") worden verstrekt voor uw persoonlijke, interne gebruik en mogen niet worden doorverkocht. De gegevens worden beschermd door auteursrechten en zijn onderworpen aan de volgende algemene bepalingen en voorwaarden die zijn geaccepteerd door u enerzijds, en door NAV2 (Shanghai) Co., Ltd ("NAV2") en diens licentiehouders (inclusief hun licentiehouders en leveranciers) anderzijds. 20xx. Alle rechten voorbehouden.
Zie ook:

Opel Astra. Binnenspiegel
Handmatige dimfunctie Om verblinding te verminderen, de hendel aan de onderkant van de spiegelbehuizing bijstellen. Automatische dimfunctie Verblinding 's nachts door achteropkomend verk ...

Peugeot 308. Ontwasemen - Ontdooien voorruit en zijruiten
Deze opdruk op het bedieningspaneel geeft aan in welke stand de knoppen moeten staan om de voorruit en de zijruiten snel te ontwasemen of te ontdooien. Met handbediende airconditioning Z ...

Modellen: