Ford Focus: Bindende arbitratie en afwijzing van groepszaken - Licentieovereenkomst eindgebruiker - Bijlagen - Ford Focus - InstructieboekjeFord Focus: Bindende arbitratie en afwijzing van groepszaken

Ford Focus / Ford Focus - Instructieboekje / Bijlagen / Licentieovereenkomst eindgebruiker / Bindende arbitratie en afwijzing van groepszaken

(a) Toepassingsgebied. Dit Deel geldt voor elk geschil BEHALVE ALS HET GEEN GESCHIL INHOUDT MET BETREKKING TOT INBREUK VAN AUTEURSRECHT OF VOOR DE NALEVING OF GELDIGHEID VAN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN UZELF, FORD MOTOR COMPANY OF ENIGE LICENTIEHOUDER VAN FORD MOTOR COMPANY. Geschil betekent elk geschil, actie of andere controverse tussen U en FORD MOTOR COMPANY, behalve de bovenstaande uitzonderingen, betreffende de SOFTWARE (inclusief de prijs) of deze EULA, zij het onder overeenkomst, garantie, onrechtmatige daad, wet, regelgeving, verordening of enige andere wettelijke of billijke basis.

(b) Kennisgeving van geschil. In geval van een Geschil moet U of FORD MOTOR COMPANY de andere partij een "Kennisgeving van geschil" geven, een schriftelijke verklaring met de naam, het adres en contactgegevens van de partij die de kennisgeving geeft, de feiten die aanleiding geven tot het geschil en de gevraagde oplossing. U en FORD MOTOR COMPANY zullen proberen elk geschil op te lossen via informele onderhandeling binnen 60 dagen vanaf de verzenddatum van de Kennisgeving van geschil. Na 60 dagen kunt U of kan FORD MOTOR COMPANY arbitratie beginnen.

(c) Rechtbank voor kleine vorderingen. U kunt elk geschil ook aanhangig maken bij de rechtbank voor kleine vorderingen in uw land van verblijf of het hoofdkantoor van FORD MOTOR COMPANY, indien het geschil voldoet aan alle eisen om het aanhangig te maken bij de rechtbank voor kleine vorderingen. U kunt een zaak aanhangig maken bij een rechtbank voor kleine vorderingen ongeacht het feit of U eerst informele onderhandelingen hebt gevoerd.

(d) Bindende arbitratie. Als U en FORD MOTOR COMPANY een geschil niet oplossen via informatie onderhandeling of bij de rechtbank voor kleine vorderingen, zal elke andere inspanning om het geschil op te lossen uitsluitend worden gevoerd via bindende arbitratie. U wijst het recht af op een rechtszaak (of deelname als partij of lid in een groepszaak) voor alle geschillen in een rechtbank voor een rechter of jury. In plaats daarvan zullen alle geschillen worden opgelost voor een neutrale arbitrator, wiens beslissing definitief zal zijn, met uitzondering van een beperkt recht op beroep volgens de Amerikaanse Federal Arbitration Act. Elke rechtbank met jurisdictie over de partijen kan de toekenning van de arbitrator afdwingen.

(e) Afwijzing van groepszaak. Alle inspanningen om enig geschil op te lossen of te beslechten in elk forum worden uitsluitend op individuele basis gevoerd. Noch uzelf noch FORD MOTOR COMPANY zal ernaar streven een geschil te beslechten als groepszaak, als algemene actie van een privé-advocaat, of in enige andere actie waarbij een partij optreedt of voorstelt op te treden in een representatieve hoedanigheid. Enige arbitratie of rechtszaak mag geenszins worden gecombineerd met een andere zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van alle partijen voor alle betreffende arbitraties of rechtszaken.

(f) Arbitratieprocedure. Enige arbitratie wordt gevoerd door de American Arbitration Association (de "AAA") volgens diens Commercial Arbitration Rules. Als U een natuurlijk persoon bent en de SOFTWARE voor persoonlijk gebruik of gebruik in het voertuig gebruikt, of als de waarde van het geschil maximaal $ 75.000 bedraagt ongeacht het feit of U al dan niet een persoon bent en ongeacht hoe U de SOFTWARE gebruikt, gelden de Supplementary Procedures for Consumer-Related Disputes van de AAA eveneens. Om arbitratie te beginnen dient u het formulier Commercial Arbitration Rules Demand for Arbitration in bij de AAA. Volgens de regels van de AAA kunt u vragen telefonisch of in persoon te worden gehoord. In een geschil van maximaal $ 10.000 kunt u alleen telefonisch worden gehoord, tenzij de arbitrator een goede reden vindt om in plaats daarvan in persoon te worden gehoord. Voor meer informatie, zie adr.org of bel 1-800-778-7879. U gaat ermee akkoord alleen arbitratie te beginnen in uw land van verblijf of de plaats van het hoofdkantoor van FORD MOTOR COMPANY. De arbitrator kan dezelfde schadevergoeding aan U persoonlijk toekennen als een rechtbank dat zou kunnen doen. De arbitrator kan hulp volgens de wetgeving of rechterlijk bevel alleen aan U persoonlijk toekennen, en alleen in zover als is vereist om Uw individuele vordering te voldoen.

(g) Kosten en bonussen voor arbitrage.

(h) Eisen of geschillen moeten binnen een jaar worden ingediend. In zoverre als bij wet is toegestaan, moet enige vordering of geschil volgens deze EULA waarop dit Deel van toepassing is worden aanhangig gemaakt binnen één jaar in de rechtbank voor kleine geschillen (Deel c) of in arbitratie (Deel d). De periode van een jaar begint wanneer de eis of het geschil voor het eerst aanhangig kon worden gemaakt. Als dergelijke eis of geschil niet binnen een jaar aanhangig is gemaakt, wordt deze permanent uitgesloten.

(i) Scheidbaarheid. Als de afwijzing van groepszaak (Deel e) illegaal of niet-afdwingbaar wordt geacht betreffende het volledige geschil of delen ervan, zal dat gedeelte van Deel e niet van toepassing zijn op deze delen. In plaats daarvan zullen deze delen gescheiden worden en beslecht worden in een rechtbank, terwijl de resterende delen worden beslecht in arbitratie. Indien enige andere bepaling van dat gedeelte van Deel e onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling worden gescheiden en zal de rest van Deel e volledig van kracht en geldig blijven.

Zie ook:

KIA Cee'd. Velgen vervangen
Als u om de een of andere reden de velgen wilt vervangen, dient u erop te letten dat de nieuwe velgen gelijkwaardig zijn aan de originele velgen voor wat betreft diameter, velgbreedte en offset (w ...

Citroen C4. Schakelindicator
Dit systeem geeft aan welke versnelling moet worden ingeschakeld om het brandstofverbruik te reduceren. Werking Afhankelijk van de rijomstandigheden en de uitrusting van uw auto kan het systeem ...

Modellen: